O projekcie

Celem głównym projektu jest zapewnienie większej dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego usług publicznych.
Cel ten zrealizowany będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

 1. poprawa jakości i dostępności zasobów informacyjnych dla obywatela oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa;
 2. usprawnienie funkcjonowania poprzez cyfryzację procesów Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego;
 3. rozwój usług publicznych w zakresie tworzenia nowych e-usług.

Podstawą do rozwoju e-usług publicznych (cel 3) jest usprawnienie funkcjonowania usług wewnątrzadministracyjnych Centrum Usług Wspólnych (cel 2) co łącznie zapewni poprawę jakości i dostępności zasobów informacyjnych (realizacja celu 1). Rozwój e-usług świadczonych w obszarze administracji publicznej w oparciu o platformę elektroniczną (e Government) skutkować będzie zwiększeniem wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dla zapewnienia możliwości świadczenia e-usług projekt swym zakresem musi objąć przeprowadzenie kompleksowej modernizacji Infrastruktury TIK (rozbudowa serwerowni, zakup I instalacja energooszczędnego sprzętu Informatycznego, kompleksowego systemu oprogramowania) służącej budowie platform cyfrowych ukierunkowanych na świadczenie e-usług, które z kolei usprawnią kontakty placówki z obywatelami i otoczeniem administracyjno-biznesowym.

Przekłada się to na zdefiniowanie celów pośrednich w projekcie. Są to:

 1. wdrożenie systemu oprogramowania;
 2. budowa i wdrożenie platformy świadczenia e-usług publicznych – usługi A2C,
 3. budowa i wdrożenie platformy świadczenia usług wewnątrzadministracyjnych – A2A,
 4. modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej Starostwa i jego jednostek organizacyjnych,
 5. rozbudowa środowiska przetwarzania danych – serwerów,
 6. dostawa sprzętu komputerowego: komputerów PC, komputerów przenośnych, urządzeń drukujących,
 7. wdrożenie systemu bezpieczeństwa danych i styku z Internetem.

Potrzeba realizacji projektu jest pochodną zidentyfikowanych koniecznych zmian w pracy Centrum Usług Wspólnych. Potrzeba bardziej efektywnego funkcjonowania dla właściwego realizowania założonych zadań, wymaga informatyzacji większości procesów oraz usług
świadczonych przez CUW. Ma to przełożyć się na oszczędności czasu wymaganego na wykonanie określonych czynności oraz poprawę jakości efektów i wynikow pracy. Poprawa dostępności istniejących już danych możliwa jest jedynie poprzez informatyzację procesów
oraz wdrożenie szeregu e-usług.
Dzięki realizacji projektu zostaną wdrożone e-usługi ukierunkowane na efekty wewnątrzadministracyjne – usługi Alą oraz efekty odczuwalne dla obywatela – usługi publiczne A2C. Rezultaty projektu będą więc służyły tak pracownikom podległych jednostek organizacyjnych Starostwa w wyniku informatyzacji świadczonych przez Centrum usług oraz obywatelom. Mieszkańcy odczuwać będą poprawę dostępności informacji publicznych oraz w wyniku lepszego funkcjonowania urzędu – poprawę jakości pracy administracji. Dzięki modernizacji i rozbudowie infrastruktury informatycznej oraz wdrożeniu systemu informatycznego odpowiadającego współczesnym kryteriom obsługi petentów przez urzędy administracji samorządowej, możliwe będzie:

 • skrócenie czasu oczekiwania na wydanie stosownego zaświadczenia lub innego dokumentu,
 • skrócenie czasu realizacji odpowiadającej tym czynnościom procedury,
 • szybsze sprawdzanie stanu zaawansowania sprawy oraz zasobu Informacyjnego i dokumentacyjnego służącego jej wykonaniu,
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do zasobów informacyjno-dokumentacyjnych jednostek i urzędów współpracujących ze Starostwem,
 • usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Starostwa i jego jednostek organizacyjnych,
 • znaczące usprawnienie systemu zarządzania urzędem, z korzyścią dla poziomu bieżących kosztów jego funkcjonowania.

Głównymi użytkownikami systemu – odbiorcami e-usług będą mieszkańcy Kętrzyna i powiatu kętrzyńskiego, Zidentyfikowane grupy interesariuszy:
a) Świadczeniobiorcy e-usług z obszaru wparcia procesu edukacyjnego:
• nauczyciele,
• uczniowie,
• rodzice i opiekunowie prawni młodzieży szkolnej,
• pracownicy administracyjni placówek szkolnych.
b) Pracownicy urzędu i jego jednostek orgnizacyjnych.
Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP Cyfrowy Region. Zgodnie z jego założeniami wspierane będą projekty, których realizacja przyczyni się do (…) zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych a także usprawnienie funkcjonowania administracji.
W projekcie biorą udział następujące jednostki:

– Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego,
– Starostwo Powiatowe w Kętrzynie,
– Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu,
– Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie,
– Zespól Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie,
– Zespól Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie,
– Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie,
– Zespól Szkół im. M. Rataja w Reszlu,
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. św. Jana Pawła II,
– Powiatowy Dom Kultury,
– Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kętrzynie,
– Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie,
– Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie,
– Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie,
– Zarząd Dróg Powiatowych.